Základná škola , Školská 3, Čierna nad Tisou

 

 

V n ú t o r n ý    p o r i a d o k    š k o l y

 

 

Práva a povinnosti  pedagogických zamestnancov:

 

1.            Vyučovacia povinnosť učiteľa je určená úväzkom.

2.            Vyučujúci nastupujú do práce najneskôr 15 min. pred začatím vyučovania, službukonajúci učitelia 20 min. pred začatím vyučovania.

3.            Učitelia sa na vyučovaciu hodinu riadne pripravujú. Čas vymedzený na vyučovaciu jednotku dôsledne dodržiavajú.

4.            Po skončení vyučovacej hodiny učiteľ vyprevadí žiakov na školskú chodbu, učebňu uzamkne.

5.            Vyučujúci PV a TV organizujú činnosť tak, aby žiak vyučovanie ukončil aj s prezliekaním súčasne s ukončením vyučovacej hodiny.

6.            Do šatní v telovýchovnom objekte žiakov púšťajú učitelia. Ostatní vyučujúci po skončení poslednej vyučovacej hodiny vyprevádzajú žiakov daných tried do šatní.

7.            V čase plnenia vyučovacích povinností učiteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť jemu zverených žiakov.  To sa týka i službukonajúcich učiteľov, učiteľov zúčastňujúcich sa školských výletov i ostatných akcií so žiakmi.

8.            Vyučujúci má právo vymeniť si dozor na školskej chodbe, v šatni alebo v jedálni s iným vyučujúcim po dohode s riaditeľom alebo zástupcom.

9.            Počas voľnej vyučovacej hodiny má právo opustiť budovu školy v prípade že, nie je určený na zastupovanie. Pri odchode je povinný zapísať sa do zošita dochádzky a zároveň upovedomiť zástupcu riaditeľa.

10.        Vyučujúci má právo využívať učebňu informatiky po dohode so správcom učebne na účely súvisiace s pedagogickou činnosťou.

11.        Vyučujúci má právo slobodne vyjadriť svoj názor, zapájať sa do projektov, zúčastňovať sa rôznych školení a kurzov, ktoré mu umožňujú profesijný rast a súvisia s jeho zamestnaním.

12.        Po dohode s riaditeľom školy má právo v nevyhnutnom prípade čerpať náhradné voľno a dovolenku, pokiaľ sa tým nenaruší plynulý chod školy. Pri čerpaní dovolenky počas školského roka je učiteľ povinný podať písomnú žiadosť riaditeľovi školy dva dni vopred.

 

Dozor v budove školy a v školskej jedálni:

1.      Dozor v školskej budove, v ŠKD a v ŠJ sa určuje v zmysle príslušných predpisov tak, aby bola záruka, že žiak v čase prestávky je pod dohľadom učiteľa, výchovného pracovníka. V zmysle uvedeného cieľa pre výkon dozoru sa ustanovujú:

a)      v starej školskej budove  – prízemie:      2 učitelia

                                                                – poschodie:     2 učitelia

                  b) v novej školskej budove   – prízemie:       2 učitelia

                                                                – poschodie:     2 učitelia

                  c) školská družina                 2 vychovávateľky / učiteľky/

                  d) školská jedáleň                 1 učiteľ

        Dozor v čase od 13:20 do 13:40 hod. zabezpečuje 1 učiteľ  denne. Vyučujúci 7. a  8.

        vyuč. hodiny si zabezpečujú dozor nad žiakmi sami / počas prestávky/. 

2.      Učiteľov na výkon dozoru určujú zástupcovia riaditeľa školy,

z roč. 1. – 4. p. Kosztyuová

z roč. 5. – 9. p. Bacskaiová

3.      Na obidvoch stupňoch sa vykonáva denný dozor.

4.      Zástupcovia riad. školy denne kontrolujú výkon dozoru. V prípade neprítomnosti učiteľa určujú na službu náhradného učiteľa. Vyučujúci, ktorý deň vopred nahlási neprítomnosť z dôvodu dovolenky alebo náhradného voľna , lekárskeho vyšetrenia na 1 deň ,je povinný si zabezpečiť náhradu sám. Pre vyučujúcich na druhom stupni sa to týka aj dozoru v šatni a ŠJ. Zástupcovia riaditeľa zabezpečia dozor v prípade akcií organizovaných školou / súťaže, výlety, exkurzie, škola v prírode, plavecký výcvik, návšteva divadelného predstavenia/  a v prípade dlhodobej PN.

 

Zastupovanie:

 1. Zastupovanie určujú zástupcovia riaditeľa školy,

v 1. –  4. roč. a v ŠKD  p. Kosztyuová

v 5. –  9. roč. p. Bacskaiová

 1. Zastupovanie pri vopred známej okolnosti sa vypisuje deň vopred, najneskôr

     do 15:00 hod.

 1. Pri nedostatku pracovníkov je nutné zabezpečiť zastupovanie vychovávateľkami ŠKD.
 2. Pri dlhodobej neprítomnosti v práci  sa zastupovanie rieši prípadnými presunmi vyučovacích hodín, tak aby sa zabezpečilo odborné zastupovanie.
 3. Pri vypisovaní zastupovania je potrebné poznamenať pri každom pracovníkovi dôvod neprítomnosti.

 

Iné povinnosti vyplývajúce z pracovnej činnosti učiteľov:

 1. Učiteľ denne kontroluje učebňu a šatňu pridelenú jeho triede.
 2. Učiteľ dbá o dodržiavanie smeru chodenia v šatni.
 3. Určený službukonajúci učiteľ pred začiatkom vyučovania  je prítomný pri kontrole prezuviek pri vchodových dverách. Kontrolu vykonáva službukonajúca upratovačka.

 

 

 

 

  

Vnútorný poriadok školy pre žiaka

Práva a povinnosti  žiaka v rámci vyučovania:

    Žiak má právo:                             

          

·        Využívať všetky príležitosti a možnosti poskytované školou na rozvíjanie svojich schopností a rozširovanie vedomostí. Škola garantuje žiakovi slobodu myslenia, viery a názoru.

·        V rámci vyučovacieho procesu využívať školské zariadenia, pomôcky, materiály a priestory ( telocvičňu, školskú jedáleň, šatňu, odbornú učebňu) v súlade s podmienkami prevádzky školy.

·        Využívať konzultačné hodiny ktoréhokoľvek učiteľa po predchádzajúcom dohovore.

·        Využiť pomoc výchovného poradcu a psychológa so zárukou diskrétnosti.

·        Využívať prestávku v jej plnom časovom rozsahu.

·        Zúčastňovať sa všetkých akcií organizovaných školou ( kultúrne, športové a spoločenské podujatia, exkurzie, prednášky, besedy atď.).

 

 

     Žiak je povinný:

·        Nosiť na vyučovaciu hodinu všetky pomôcky  vrátane žiackej knižky.

a)      žiak píše diktát, písomnú prácu,

b)      na výtvarnej výchove pri kreslení a na hudobnej výchove pokiaľ spieva,

c)      na hodinách rysovania a písania, pokiaľ priamo pracuje.

·        Žiak dodržiava zasadací poriadok, ktorý bol určený učiteľom, svojvoľne nemení zasadací poriadok, svoje miesto opúšťa iba na vyzvanie vyučujúceho.

·        Žiak   bez vyzvania a pokynu vyučujúceho na hodine nerozpráva.

·        Zodpovedá za čistotu a poriadok svojho pracovného miesta a okolia. Každé znečistenie  je žiak povinný odstrániť. Pomáha pri udržiavaní poriadku v škole i mimo školy,  ako aj pri zlepšovaní svojho životného prostredia. Povinnosťou žiaka je do školy nosiť  hygienické vrecúško a používať ho pri osobnej hygiene.

·        Žiak je povinný počas prestávok i na vyučovacích hodinách sa správať slušne voči

           vyučujúcim i spolužiakom. Žiak si uloží svoje veci na chodbe pred učebňou  

           a odchádza  do priestorov, kde sa má zdržiavať počas prestávky. Počas prestávok

            sa žiak prechádza po chodbe  určeným smerom.

·    Žiak po chodbách  a v učebniach  nebehá!

·        Žiak chráni vlastné zdravie i zdravie iných.

·        Žiak šetrí školský majetok, chráni ho pred poškodením a hospodárne zaobchádza s učebnicami  a učebnými pomôckami. Stratu učebnice je žiak povinný uhradiť škole.

·        V škole i na akciách organizovaných školou je vhodne, čisto oblečený a nevýstredne upravený. Na pracovné vyučovanie a telesnú výchovu má žiak nosiť pracovný a cvičný odev podľa pokynov vyučujúcich.

·        Prichádza do školy najneskôr 15 minút pred vyučovaním.  V určenej šatni sa prezuje do obuvi, ktorá vyhovuje zdravotným a hygienickým požiadavkám. Topánky a vrchnú odev si odloží v šatni. V šatni sa zdržiava iba minimálny čas, ktorý potrebuje na prezutie, okrem týždenníka, ktorý do začiatku vyučovania dbá o poriadok v šatni. Žiak dodržiava smer chodenia v šatni. Každá trieda zodpovedá za svoju šatňu. Škody spôsobené na zariadení  šatne hradí žiak, ktorý škodu spôsobil. Ak sa vinník nezistí, škodu hradí kolektív triedy , ktorej šatňa patrí.

·        Poverený žiak / týždenník/ je povinný vyprevadiť spolužiaka, ktorý je uvoľnený z vyučovania z určitých dôvodov  do šatne, odomknúť a uzamknúť šatňu. Po ukončení vyučovania pod dozorom vyučujúceho odomkne a uzamkne šatňu. Týždenník si plní svoje povinnosti aj v rámci vyučovacej hodiny. Na začiatku vyučovacej hodiny nahlási učiteľovi neprítomných žiakov, pokiaľ ho učiteľ vyzve, poutiera tabuľu. 

·        Od vstupu do budovy, do konca vyučovania, nie je dovolené odchádzať zo školy. V prípade, že žiak v priebehu vyučovania musí z vyučovania odísť z vopred známych príčin, preukáže sa podpísanou žiadosťou od rodiča  triednemu učiteľovi.

·        Z jednej vyučovacej hodiny uvoľní žiaka vyučujúci daného predmetu. Z jedného dňa uvoľní  žiaka triedny učiteľ. Pokiaľ žiak bude chýbať viac dní z určitých dôvodov  / okrem zdravotných/, je potrebné, aby rodič podal písomnú žiadosť o uvoľnenie žiaka u  riaditeľa školy v zmysle platných smerníc MŠ. Neprítomnosť žiaka zo zdravotných dôvodov ospravedlní triedny učiteľ na základe lekárskeho ospravedlnenia. Každú neprítomnosť žiaka z iných dôvodov je povinný ospravedlniť rodič žiaka, a to formou písomného ospravedlnenia najneskôr do troch dní od nástupu žiaka do školy.

·        Škodu na školskom zariadení, ktorú žiak spôsobil škole, je povinný uhradiť škole jeho zákonný zástupca / rodič/. 

·        Je zakázané do školy nosiť veci, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť žiakov, a ktoré rušia vyučovací proces. Za cenné veci škola neručí. Je zakázané do školy nosiť mobilný telefón a MP3.

·        Na vyučovacích hodinách je zakázané jesť a žuť žuvačku.

·        Je zakázané nosiť do školy legálne drogy / cigarety, alkohol/ a akékoľvek iné návykové a zdraviu škodlivé látky, zábavnú pyrotechniku. Porušenie zákazu sa rieši ako hrubé porušenie disciplíny.

·        Akékoľvek straty žiak ihneď hlási vyučujúcemu a potom triednemu učiteľovi, ktorý vykoná dôsledné šetrenie s kolektívom žiakov.

·        Po skončení vyučovania žiak, ktorý sa stravuje v školskej jedálni, zoberie zo šatne svoje veci a uloží ich v jedálni vo vymedzenom priestore. Za svoje veci zodpovedá žiak sám. Pri stolovaní sa správa žiak kultúrne a rešpektuje spoločenské pravidlá správania sa.

 

·        Na poobedňajšie vyučovanie čaká žiak na dolnej chodbe pri hlavnom vchode, odkiaľ ho vyučujúci odvedie do učebne. Za svoje veci ponechané pred učebňami zodpovedá žiak sám.

 

·        Žiak je povinný zdraviť a správne oslovovať pracovníkov školy, správať sa na verejnosti slušne , a to  obzvlášť voči starším, nemocným, či telesne postihnutým.

 

·        Žiak mimo vyučovania je povinný reprezentovať školu na súťažiach, pripravovať sa na súťaže podľa pokynov vyučujúcich.

·        Morálnou povinnosťou žiaka je zúčastniť sa na podujatiach a súťažiach, kde vystupujú jeho spolužiaci.

 

Kritéria na hodnotenie správania žiakov

 

 1. Napomenutie triednym učiteľom/ 1 – 2 priestupky/:

za menej závažné porušenie školského poriadku s perspektívou nápravy za spolupráce

      rodičov.

 1. Pokarhanie triednym učiteľom / 3 – 4 priestupky/:

za menej závažné priestupky voči školskému poriadku.

 1. Pokarhanie riaditeľom školy / 5 – 6 priestupkov/:

-za časté, opakované menej závažné priestupky voči školskému poriadku

-za jeden závažný priestupok.

 1. Znížená známka zo správania / viac ako 6 priestupkov/:

podľa závažnosti opakovaných porušení voči školskému poriadku.

 

 

Klasifikácia priestupkov

 

Menej závažné priestupky:

 

·        zabúdanie žiackej knižky,

·        neskoré príchody na vyučovanie,

·        nevhodné správanie cez prestávky / behanie, nadmerná hlučnosť/,

·        žutie žuvačky na vyuč. hodine,

·        zabúdanie prezuviek,

·        menšie poškodenie školského majetku / písanie na lavicu/,

·        nedovolené zdržiavanie sa v školskej budove mimo vyučovania,

·        používanie mobilného telefónu počas vyučovacej hodiny i na prestávke,

·        jedenie na vyučovaní,

·        zanedbávanie týždenníckych povinností,

·        nosenie veci nevhodných alebo ohrozujúcich zdravie/ zábavná pyrotechnika, zápalky, zapaľovače,  karty atď. /,

·        výstredné nevhodné oblečenie.

 

Závažné priestupky – pokarhanie riaditeľom školy:

 

·       hrubé prejavy neslušného  spoločenského správania  

o                  odvrávanie, nadávanie, hrubé výrazy, klamanie,

·       svojvoľný odchod z vyučovacích hodín,

·       úmyselné poškodzovanie školského majetku,

·       falšovanie  známok v žiackej knižke a ospravedlnení .

           

            Priestupky hodnotené zníženou známkou zo správania:

           

·       násilné správanie/ bitky/, šikanovanie spolužiakov, krádež,

·       manipulovanie so zábavnou pyrotechnikou,

·       návšteva erotických stránok na internete,

·       opakované falšovanie známok v žiackej knižke a podvádzanie,

·       fajčenie a užívanie drog v priestoroch školy i mimo školy,            

·       sústavné   opakovanie menej závažných   priestupkov.  

 

 

Práva a povinnosti rodičov:

 

 

 

       Rodič má právo na:          

 

·        vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie,

·        informácie o škole, ako je koncepčný zámer rozvoja školy, varianty, projekty, počty žiakov v triedach, materiálno- technické vybavenie, správu o výchovno- vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok,

·        na integrovanie svojho dieťaťa, a teda individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní, odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok na základe výsledkov psychologického vyšetrenia,

·        požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie,

·        slovné hodnotenie svojho dieťaťa, ak takýto návrh podporí väčšina zákonných zástupcov,

·        úplné a presné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka, jeho dochádzke do školy,

·        oboznámenie s vnútorným poriadkom školy, upravujúcim práva a povinnosti žiaka,

·        vyriešenie podnetov a sťažností,

·        vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia, stravných lístkov a pod.

·          rodič môže predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

          Rodič je povinný:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram školy:

 

1. hodina:                      8:00 –   8:45 hod

2. hodina:                      8:55 –   9:40 hod

3. hodina:                      9:50 – 10:35 hod

4. hodina:                    10:50 – 11:35 hod

5. hodina:                    11:45 – 12:30 hod

6. hodina:                    12:35 – 13:20 hod

7. hodina:                    13:40 – 14:25 hod

8. hodina:                    14:30 – 15:15 hod

 

Časový režim ŠKD:

 

Časový režim ŠKD sa riadi osobitným vnútorným poriadkom.

 

Iné otázky podmieňujúce chod školy:

 

·        Spracovať rozvrh činnosti v telocvični – p. Kosztyuová

·        Spracovať rozvrh činnosti v ŠKD – p. Kosztyuová

 

 

 

 

(1)        Zrušuje sa VNÚTORNÝ PORIADOK pre pedagogických zamestnancov a žiakov školy z 3. septembra 2007

(2)        Tento vnútorný poriadok nadobúda účinnosť dňom 4. februára 2008.

 

 

 

  V Čiernej nad Tisou dňa  4. 02. 2008

 

                                                                                                          Mgr. Štefan Gondoľ

                                                                                                               riaditeľ školy