Úvod 

Naša škola si začala písať svoju históriu 1.9.1959. Vznikla spojením bývalej Národnej školy v Čiernej nad Tisou a Osemročnej strednej školy v Bieli. Jej prvým riaditeľom bol pán Vasil Dribňák . Už vtedy ju navštevovalo 299 žiakov z obcí: Biel, Boťany, Čierna obec, Veľký Horeš, Strážne, Malé Trakany, Veľké Trakany.  V školskom roku 1964/65 vzrástol počet žiakov na 607. Žiaci školy dosahovali veľmi dobré výsledky na jednotlivých súťažiach, ba dokonca žiačka 9.ročníka Mária Pituková bola 1.1.1968 prijatá u pána prezidenta  A. Novotného na Pražskom hrade. Po 1.apríli 1971 prevzala kormidlo do svojich rúk pani Anna Pankovičová. V roku 1973  funkciou riaditeľa bol poverený pán Jozef Titka, ktorý túto školu riadil až do roku 1991. Nakoľko kapacita školy nestačila počtu žiakov , bola 12.12.1975 odovzdaná do užívania nová prístavba školy. Jej brány za tie roky opustili mnohí  dnes vysokoškolsky vzdelaní ľudia, napr. aj známe tváre a hlasy z dabingových štúdií Szidi Tobiasz, Vladimír Kobielsky.

         60.ROKY

               V školskom roku 1959/60 vyučovalo na škole 15 učiteľov, ktorých počet sa rozšíril  v nasledujúcom roku na 20. Do užívania bola odovzdaná telocvičňa, budova školskej družiny i jedálne.

             31.5.1961 sa zapísal nielen do kroniky školy, ale aj mesta, nakoľko v tento deň sa žiaci školy zúčastnili na privítaní vládneho vlaku z bývalého ZSSR, keď sa pán N. S. Chruščov cestou do Viedne, kde sa zúčastnil rokovania s prezidentom USA Kenedym, zastavil práve tu. V roku 1963 žiaci školy pozdravili prezidenta republiky Antonína Novotného, ktorý navštívil  železničnú prekládkovú stanicu. 

       

 

 

 

 

 

 

 

           Vedenie školy : Vasil Dribňák- riaditeľ, Anna Pankovičová- zástupkyňa riad.

Bohatý bol aj kultúrny život na škole, v júni 1964 žiaci 3.-5. ročníka vystúpili s  detskou operetou „ Stratil sa hlásnik Cibuľa“ v réžii  p.uč. Márii Nagyovej. Žiaci školy dosahovali aj popredné umiestnenia na súťažiach, v prednese ako bol Puškinov pamätník, na krajskom kole Mária Čapeková získala 4.miesto. Pod vedením učiteľov F. Takáča a M. Dimuna sa žiaci 6.-8. ročníkov v júni 1965 zúčastnili Okresného kola III. Spartakiády.

V roku 1966 vzrastá nielen počet učiteľov na 27, ale aj počet žiakov, a to na 613. Žiaci boli vyučovaní v dvojsmennej prevádzke. Ani v nasledujúcich rokoch však nezaháľali. Medzi vynikajúce recitátorky patrili žiačky D. Ferenčíková, B.Pankovičová, K.Krišková, M.Čapeková, ktoré reprezentovali školu na krajských súťažiach.

     Prvýkrát boli zavedené jarné prázdniny v šk.roku 1967/68, ako aj 11-dňový vyučovací cyklus / t.z. každá druhá sobota bola voľná /. Dobré meno škole robil tanečný krúžok  pod vedením A.Roškovej, ktorý sa na okresnom kole  umiestnil na 1. mieste.

     Tradične sa v predvečer 9. mája konal lampiónový sprievod mestom, ktorý sa ukončil ohňostrojom. Veľmi dobre pracovali  na škole zdravotnícke hliadky, ktoré sa pravidelne pod vedením I. Repanskej zúčastňovali okresnej súťaže a dosiahli popredné umiestnenia.

     Nezabudnuteľné boli pre žiakov aj výlety do Prahy, Karlových Varov, kde navštívili sklárne, pozreli si výrobu vzácneho porcelánu a pivovar,  Mariánske Lázne, Cheb. Organizátormi boli p.uč. A Bado a A. Perháč, A. Zajac, A.Vlčková.

     Televíznej súťaže „Rozlety“, ktorá mala za úlohu hľadať mladé talenty, sa  zúčatnila B.Pankovičová, ktorá súťažila v odbore výtvarná výchova  a jej práce boli prezentované i na televíznej obrazovke.

                                               /Pokračovanie  70. roky /           

    

                                                                                                          / Mgr. K. Udvardyová /